Směr práce

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.eeagrants.cz
www.fondnno.cz

Projekt „Směr práce“

Celkovým cílem projektu je ochrana lidských práv a boj proti diskriminaci při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (dále jen „OZP“) a osob pečujících (dále jen „OP“), které pečují o rodinného příslušníka se zdravotním postižením. Dále chceme dosáhnout osvěty a vzdělávání v této problematice. Doba trvání projektu je od 1.4.2014 do 31.3.2016.

Aktivity projektu jsou určeny pro tyto cílové skupiny:
1. Osoby, jejichž práva jsou porušována a čelí diskriminaci:

  • osoby blízké, které pečují o rodinného příslušníka se zdravotním postižením (jedná se o osoby z okresu Třebíče)
  • osoby se zdravotním postižením hledající pracovní uplatnění (jedná se o osoby z okresu Třebíč mimo vlastní město Třebíč).

2. Žáci, studenti, učitelé – plánujeme zážitkové besedy s možností vyzkoušet si situace se zdravotním postižením.

3. Většinová společnost – zaměstnavatelé a široká veřejnost – jedná se o regionální zaměstnavatele a širokou veřejnost, která se účastní veřejných akcí.

4. Sociální pracovníci z ostatních neziskových organizací –  v regionu je několik NNO, které pracují ve prospěch OZP. Chceme s nimi navázat spolupráci a společně vyhledávat klienty z řad osob pečujících a osob se zdravotním postižením a jim nabízet aktivity projektu.

Konkrétní aktivity, které vám nabízíme:

1. Nabídka kurzů

„Pracovník v sociálních službách“  akreditovaný rekvalifikační kurz, který je podmínkou zaměstnání na pozici pracovníka v sociálních službách. Bude nabídnut cílové skupině osob blízkých, které pečují o rodinného příslušníka se zdravotním postižením. Do kurzu se může přihlásit i osoba se zdravotním postižením, pokud jí zdravotní stav dovoluje vykonávat tuto činnost. Předpokládáme délku kurzu i s předepsanou praxí 4 měsíce.

„ Sociálně právní minimum – zaměstnávání OZP“ – jedná se o jednodenní kurz, který bude zahrnovat informace pro zaměstnavatele i zaměstnance. Prioritně bude nabídnut zaměstnavatelům a sociálním pracovníkům NNO. V případě volné kapacity a zájmu se mohou zúčastnit i zájemci o práci z řad OZP.

2. Besedy ve školách – promítání dokumentárního filmu o organizaci Vrátka, beseda o filmu za účasti jednoho z aktérů, vyzkoušení si života s postižením – jaké je to sedět na vozíku, chůze se slepeckou holí apod. Plánujeme 9 besed.

3. Aktivity pro veřejnost – v rámci této aktivity proběhnou tyto činnosti:

a) workshopy pro veřejnost – chceme široké veřejnosti nabídnout společnou aktivitu s OZP – společné rukodělné kurzy spojené s besedou o problematice zaměstnávání OZP. Nenásilnou a přirozenou formou chceme veřejnosti představit život OZP s možností jejich dotazů. Jedná se o neformální a neodbornou akci. (Náměšť nad Oslavou, Jaroměřice nad Rokytnou, Moravské Budějovice). Plánujeme 6 akcí.

b) prodejní trhy – akce pro veřejnost s představením práce a výrobků OZP (Náměšť nad Oslavou, Jaroměřice nad Rokytnou, Moravské Budějovice). Plánujeme 3 akce.

c) kavárna v pohybu – na všech akcích pro veřejnost bude působit i kavárna, kde obsluhují lidé s hendikepem.

4. Podpůrné aktivity pro pečující blízké osoby

a, evidence zájemců o práci v Agentuře práce organizace Vrátka – občanské sdružení Vrátka disponuje registrovanou Agenturou práce, pro tyto osoby bychom nabízeli možnost zprostředkování zaměstnání zdarma.

b, společná setkávání osob pečujících – domníváme se, že sdílení informací a předávání zkušeností je u této cílové skupiny velmi podstatné.

c, zajištění osobní asistence a odlehčovací služby v době, kdy se tato cílová skupina účastní aktivit projektu – zajistíme kvalifikované asistenty.

Aktuální termíny s pozvánkami na všechny tyto akce budou postupně zveřejňovány.
Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009-2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.