Sociální rehabilitace

Co je sociální rehabilitace:
Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život.


Posláním služby Vrátka:
Posláním sociální rehabilitace je pomoci posílit osobní kompetence, schopnosti a dovednosti u lidí se zdravotním znevýhodněním, aby dokázali fungovat v přirozeném a společenském prostředí a žít svůj život naplno.  Smyslem naší práce je dát lidem prostor v rozvíjení komunikace, seberealizace, pomoci se zapojit do pracovního, kulturního, společenského dění a tím vést ke zlepšení kvality života a samostatnosti.
Cíle služby:
•    zlepšení komunikačních dovedností
•    stabilizace psychického stavu – udržení a zlepšení kvality života
•    vytvoření a rozšíření nových sociálních kontaktů
•    rozšíření potřebných znalostí a dovedností
•    zvýšit kvalifikaci (počítačová gramotnost, finanční gramotnost apod.)
•    rozvíjet dovednosti potřebné pro běžný život
•    pomoci v nalezení vhodného pracovního uplatnění a jeho udržení
•     vedení k samostatnosti – cestovat, nakupovat, hospodařit s penězi, dojít si k lékaři.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci.

Službu poskytujeme osobám ve věku od 16 do 64 let, která jsou z Třebíče a okolí. 

Za nepříznivou sociální situaci považujeme situaci, kterou klient není aktuálně schopen, v důsledku oslabení či ztráty svých schopností, zvládnout vlastními silami. Jedná se zejména o oblast práce, duševního zdraví, bydlení, rodinných a mezilidských vztahů, vzdělání, trávení volného času, péče o vlastní osobu, péče o domácnost, financí a ochrany práv a zájmů.

Chronická onemocnění jsou taková onemocnění, která trvají dlouhou dobu a mají celkově pomalé zlepšování stavu člověka.

Zdravotní postižení je určitá odchylka, ve zdravotním stavu člověka, která jej omezuje v určité činnosti (pohyb, kvalita života, uplatnění ve společnosti).

Služby poskytujeme osobám s:

 1. Tělesné postižením  – nemáme bezbariérový přístup v sídle sociální rehabilitace, schůzky mohou probíhat v jiných prostorách Vrátek s bezbariérovým přístupem.
 2. Mentální postižením – lehké
 3. Kombinované postižením – nemáme bezbariérový přístup v sídle sociální rehabilitace, schůzky mohou probíhat v jiných prostorách Vrátek s bezbariérovým přístupem.
 4. Duševní nemoci

Zásady při poskytování služby:

 1. POSILOVÁN Í SAMOSTATNOSTI A ZPŮSOBILOSTI K ŘESENÍ PROBLÉMŮ.
 2. SPOLUPRACUJEME S RODINOU
 3. SPOLUPRACUJEME NAPŘÍKLAD S ŘADOU ODBORNÍKŮ –  LÉKAŘI, ÚŘADY APOD.
 4. VZDĚLÁVÁME SE, ABYCHOM VÁM ZAJISTILI CO NEJLEPŠÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY.
 5. BUDEME VÁS PODPOROVAT V TOM, ABYSTE SI SVŮJ OSOBNÍ CÍL ZVLÁDL/A  SPLNIT SÁM/A
 6. BUDEME VÁS V PRŮBĚHU SLUŽBY MOTIVOVAT K PLNĚNÍ VAŠICH CÍLŮ
 7. SESTAVÍME S VÁMI INDIVIDUÁLNÍ PLÁN, PODLE KTERÉHO BUDEME V PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY POSTUPOVAT.
 8. VEDENÍ K PŘIJETÍ ZODPOVĚDNOSTI ZA DŮSLEDKY SVÉHO CHOVÁNÍ
 9. PRACUJEME V TÝMU
 10. DBÁME NA DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV

V rámci sociální rehabilitace nabízíme uživatelům:

nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu soběstačnost a dalších činností
vedoucích k sociálnímu začleňování:

•    individuální a skupinové nácviky s uživateli (nácviky vaření, nakupování, úklidu, péče o domácnost)
•    nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru
•    socioterapeutická skupina – skupina pro klienty s psychotickým onemocněním – arteterapie – muzikoterapie

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
•    individuální a skupinové nácviky s uživateli (nácviky vaření, nakupování, úklidu, péče o domácnost)
•    nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru
•    socioterapeutická skupina – skupina pro klienty s psychotickým onemocněním –
•    arteterapie – muzikoterapie
•    nácvik běžných způsobů komunikace
•    nácvik chování v různých společenských situacích
•    pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 
•    doprovody uživatele/ů k lékaři, na úřad, do školských zařízení
•    podpůrná návštěva uživatele v domácím prostředí
•    psychiatrické léčebně či v nemocnici
•    návštěva kulturního zařízení
•    sportovní aktivity, výlety
•    sociální poradenství
•    pomoc při úkonech osobní hygieny
•    kreativní dílna
•    výuka práce na PC
•    hospodaření s penězi
•    podpora při studiu
•    kognitivní rehabilitace (posilování pozornosti, paměti, logického uvažování, verbálních
•    dovedností a prostorové orientace)
•    pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších
•    aktivitách podporujících sociální začleňování osob
•    vzdělávací kurzy probíhají v individuální i skupinové výuce

Aktivity nabízené sociální rehabilitací:

 • Individuální konzultace
 • PC klub
 • Kavárna Moravia práce baristy
 • Bazárek u Zebry – příprava oblečení, třídění, samotný prodej pod vedením pracovníků v sociálních službách
 • Klub za Vrátky
 • Vzdělávací aktivity – Finanční gramotnost – hospodaření s penězi, pracovní pohovor, péče o vlastní osobu – nácvik vaření ve cvičné kuchyni, praní a žehlení prádla, úklid domácnosti
 • Volnočasové a rukodělné aktivity

Zájemci o sociální rehabilitaci se mohou hlásit u Renaty Dušovské tel.: 778 724 720

Služba je poskytována bezplatně

Služba je financovaná z dotací Města Třebíče, Kraje Vysočina a od 1. 7. 2022 z projektu: Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VII