Zahajujeme evropský projekt Spolu-pracujeme

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007182
Zkrácený název projektu: SPOLU-PRACUJEME
Název programu: Operační program Zaměstnanost
Číslo výzvy: 03_16_068
Název výzvy: Podpora zaměstnanosti cílových skupin
Název projektu CZ: Spolu se učíme a spolu pracujeme
Název projektu EN: we are learning and working together
Anotace projektu:
Osobám, kterým hrozí sociální vyloučení, mají malé zkušenosti s pracovním trhem, nízké vzdělání a
potřebují podporu při prvotním startu do pracovního života či při opakovaném návratu na pracovní trh
po nemoci či úraze pomůže projekt získat sebedůvěrou, vzdělání, pracovní dovednosti i podporu
pracovního asistenta. Projekt proběhne na provozovnách realizátora projektu a u partnerů zaměstnavatelů na chráněném pracovním trhu. Realizátor má prokazatelné výsledky a zkušenosti s CS, 9let sám zaměstnává
Fyzická realizace projektu
Předpokládané datum zahájení: 1. 6. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2020
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24,00
Skutečné datum zahájení: 1. 6. 2018
Přijmy projektu
Jiné peněžní příjmy (JPP): Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: Projekt nevytváří příjmy dle článku 61
Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby nacelostátní, regionální nebo místní úrovni:
Specifické cíle:
Číslo prioritní osy, Název prioritní osy 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Číslo investiční priority, Název investiční priority 03.1.48 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků
Číslo, Název
03.1.48. Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných
Procentní podíl 100,00
Kategorie regionu:
Více rozvinuté 0,00
Méně rozvinuté 100,00
Popis projektu
Jaký problém projekt řeší?
Projekt řeší zaměstnanost CS, zvláště tvorbu pracovních míst na zkrácené úvazky vhodné pro osoby s omezením: osoby se zdravotním postižením. OZP patří ke skupinám, jejichž možnost uplatnění na trhu práce je stále problematická.
Vytvoříme nová pracovní místa, většinou úvazky 0,5. Projekt řeší spolupráci se zaměstnavateli: pro ně
nabízí podporu asistenta pro OZP a mzdový příspěvek, aby si firmy mohly vyzkoušet práci OZP. Lidé, kteří chtějí uplatnit svůj zbytkový potenciál a chtějí pracovat na zkrácený úvazek, mají malou šanci získat
trvalé zaměstnání a rozvíjet a udržovat svoje pracovní návyky a dovednosti. Realizace projektu přinese
OZP pracovní uplatnění na zkrácené úvazky. Získají nové zkušenosti a sebedůvěru a tím i šanci uspět na
otevřeném trhu práce. Projekt pomůže k zapojení firem a tím zlepšení jejich společenské zodpovědnosti v oblasti zaměstnáván OZP.
Naše několikaleté zkušenosti s prací s CS a nová analýza potřebnosti, jsou základem k sestavení plánu
aktivit pro CS. V jeho rámci bude vytvořen komplexní program (obsahující motivační i vzdělávací
aktivity). Pomocí komplexního aktivizačního programu pro obě CS tak zvýšíme možnosti reálného
zařazení na trh práce. Máme zkušenosti a výsledky z předchozích projektů, realizace předloženého
projektu je smysluplná, jeho financování přinese CS pozitivní výsledky.
Na základě analýzy CS budeme realizovat akreditované kursy:
1. akreditované rekvalifikační kursy se závěrečnou zkouškou – zaměstnání v chráněných provozovnách
VRÁTKA a na otevřeném trhu práce
Barista
Studená kuchyně
Kurs šití
2. kvalifikační kursy
Řemeslné zpracování textilu – tkaní a předení na kolovratu, barvení, tisk a malování na textil -kursy
akreditované u MŠMT, vedené lektorem- mistrem lidových řemesel.
Jaké jsou příčiny problému?
Bariéry OZP v přístupu k zaměstnání mimo zdravotní stav: (údaje z ÚP + vlastní šetření)
1. Nízké vzdělání: 5% nedokončilo ZŠ, 20% jen dokončilo, 50% SŠ bez maturity, 20% SŠ s maturitou, VŠ
pouze 5% OZP
2. 85% OZP pobírá invalidní důchod. Velká část OZP vnímá své sociální postavení – důchodce nemající
šanci pracovat, bez ohledu na svůj zbytkový pracovní kapitál.
3. Díky omezené pracovní aktivitě velká část přivítá zkrácený úvazek.
4. Velká část ekonomicky neaktivních OZP má slabou motivaci, psychické problémy, převažuje pasivita,
nedůvěra v okolí i sebe sama. To omezuje šance začlenění se na trhu práce.
5. Část nezaměstnaných OZP má vzhledem ke své nízké kvalifikaci a zdravotnímu stavu nepřiměřeně
vysoké finanční očekávání.
6. OZP nejsou ochotni se stěhovat či dojíždět za prací.
Motivy OZP pro vstup do zaměstnání:
1. Práce přináší nejen peníze, ale i možnost setkávat se s dalšími lidmi, pocit být potřebný a užitečný.
Uvědomuje si to většina OZP.
2. Práce z domova sice neposkytuje stejné sociální naplnění, ale je to lepší řešení než nepracovat vůbec.
3. Na chráněných pracovištích pracuje zhruba 1/2 zaměstnaných OZP a stejné procento nezaměstnaných
OZP dává přednost práci na chráněném trhu práce. OZP chtějící uplatnit svůj zbytkový pracovní potenciál žádají zkrácený úvazek . Mají ale malou šanci získat trvalé zaměstnání a rozvíjet a udržovat svoje pracovní návyky a dovednosti. OZP nemají vzdělání, sociální kontakty, pracovní zkušenosti a pracovní místa v oborech, kde je jejich reálné uplatnění. Reálné udržení pracovních míst na chráněných pracovištích realizátora, který má zavedené provozovny a hledá pro ně nové zaučené a motivované zaměstnance mohou špatnou realitu OZP změnit.
Co je cílem projektu?
Hlavním cílem je zvýšení zaměstnatelnosti účastníků projektu (OZP a pečující). Ke splnění cíle využijeme program obsahující aktivizační, motivační a vzdělávací aktivity. Cílená podpora vytvoření nových či udržení stávajících pracovních dovedností s využitím pracovních asistentů pro OZP a pečujících. Komplexní program se skládá z bilanční diagnostiky, motivačního kurzu, počítačového kurzu a odborných kvalifikačních kurzů, s cílem zapojení nejen na chráněný pracovní trh. Do kurzů budou klienti rozděleni podle výsledků BD s přihlédnutím k osobním zájmům a preferencím. Po dobu trvání projektu bude účastníkům k dispozici psycholog. Poradenství poskytované zkušenými odborníky je důležitým zdrojem pro úspěšnou integraci účastníků projektu v pracovní i sociální oblasti. Kursy budou nabízeny s ohledem na historii vzdělávání OZP v době evidence na ÚP, tedy nebudeme je nutit k aktivitám, jimiž prošli v minulých letech, zaměříme se individuální přístup.
1. vytvoření nových pracovních míst na otevřeném trhu práce – zkrácené úvazky
2. zvýšení zaměstnatelnosti účastníků CS – rekvalifikace OZP a pečujících
3. vytvořit nová tréninková tranzitní pracovní místa na chráněném trhu pro OZP
4. podpora flexibilní formy práce – pracovní šance pečujícím: zkrácené úvazky, sdílené úvazky, práci z
domova
Splnění těchto cílů je přínosem k ekonomické i sociální stabilizaci účastníků projektu v životě. Realizátor
zvýší počet nových pracovních příležitostí pro CS a získá další pracovní zkušenosti. Druhotně má tedy
realizace projektu dopad i na zkvalitnění aktivit realizátora pro CS.
Projekt podpoří min. 40 osob dle podmínek výzvy, proběhne cca 100 kursů pro CS. Realizátor projektu se dlouhodobě zaměřuje na začlenění OZP na trh práce.
Realizace projektu přinese nová pracovní místa, rozvoj a zlepšení pracovních kompetencí OZP a pečujících. Díky tomu se zlepší jejich pozice ve společnosti.
Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?
Snížení nezaměstnanosti CS, její aktivizace a integrace do společnosti. Rozšíření a zkvalitnění služeb
realizátora projektu.
Dojde ke změně životních preference a postojů CS. OZP se učí se svým postižením žít, subjektivní kladné
ohodnocení životní spokojenosti ovlivňuje dění kolem nich a míra sociálních kontaktů. U pečujících je
důležité i širší společenství, ve kterém žijí.
Vzniknou nová místa na chráněném a otevřeném trhu práce na zkrácené úvazky. Zaměstnavatelé si za
pomoci podpory vyzkouší zaměstnat osoby z této CS.
Zvýší se aktivita CS zapojením do širšího společenství v rodině i místě bydliště. CS získá nové zkušenosti,
zlepší se postoj k životu. Pozitivní životní elán neklesá se stupněm postižení, ale právě s nemožností
zapojit se do rozhodování o svém životě. Čím vyšší stupeň invalidity, tím složitější je uplatnění OZP.
Projekt nabídne asistenci potřebnou k překonání překážek a bariér.
Podle druhu postižení nalezneme vhodné pracovní zařazení. Životní elán je silně spjat s ekonomickým
postavením CS. Pro OZP je těžké se s postižením vyrovnat, zaměstnání jim v tom může výrazně pomoci.
Podpora ergoterapeuta na pracovišti – překonání bariér. Aktivizační prvky a pomoc psychologa v
projektu povedou k psychickému vyrovnání se situací a najdou skryté zdroje v lidech, kteří chtějí nalézt
zaměstnání. Jedná se o obousměrný vztah. Neúspěšné hledání práce OZP výrazně deprimuje.
Pro naši CS je důležitých více aspektů hodnoty práce. Ta jim může přinášet různé uspokojení, není
chápána pouze jako zdroj obživy, ale také jako možnost setkávat se s dalšími lidmi, navazovat nové
kontakty, zažívat nové situace. Důležité je pro ně být potřebný a užitečný. Vnímání důležitosti práce se
výrazně liší podle ekonomického postavení OZP. Zaměstnaní považují všechny benefity zapojení na
pracovní trh za důležitější než ekonomicky neaktivní, kteří se se svým postavením často smíří a práci
nehledají.